plus minus gleich

logo kokisOświadczenie, RODO,

Email Drukuj

 

Zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r. dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce zamieszczamy poniżej procedury prowadzenia zajęć oraz organizowania imprez w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu w Kolnie i związanych z tym środków ostrożności.

 

Cel główny

1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.

2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie oraz odbiorców.

Procedury wznawiania działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie w dziale Kultury.

Stopniowe odmrażanie działalności KOKiS w Kolnie poprzez:

1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.

2. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności KOKiS, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością.

3. Zaniechanie, do odwołania, organizacji wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań,  koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji,  eventów plenerowych, przeglądów, targów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.

4. Umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w salach, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2: 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2),

5. Umożliwienie prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik)  z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

6. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń po każdych indywidualnych zajęciach.

 

Bezpieczeństwo pracowników i odbiorców:

1. W KOKiS nie mogą przebywać osoby z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.

2. Pracownicy KOKiS zobowiązani są podczas wykonywania czynności pracowniczych do zachowania wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

3. KOKiS zapewnia służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z odbiorcami dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

4. Pomieszczenia KOKiS będą regularnie wietrzone.

5. Spotkania i narady będą się odbywały w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu środków ostrożności: przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

6. Ogranicza się korzystanie przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym podczas przerw (na posiłek)

Wytyczne dla pracowników:

1. Przed rozpoczęciem pracy / zajęć / imprez tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem i je zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu.

2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków / uczestnictwa.

3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.

8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

1. W siedzibie KOKiS znajdują się środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).

2. W KOKiS zapewniony jest sprzęt i środki do prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

3. Organizatorzy przygotowujący imprezy oraz osoby wynajęte do organizacji imprez zabezpieczają środki ochrony indywidualnej we własnym zakresie.

4. Odbiorcy mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu oraz posiadać osłonę zakrywającą usta i nos.

5. W toaletach jednorazowo może przebywać 1 osoba

6. Po każdej imprezie organizator zobowiązany jest do sprzątnięcia i dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych.

7. Numery telefonów do stacji sanitarno – epidemiologicznej 86 278 31 91 umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w Sekretariacie KOKiS.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem u pracownika/obsługi/klienta

1. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem zostanie ona niezwłocznie odsunięta od pracy/zajęć/udziału w imprezie i odesłać transportem indywidualnym do domu. Jednocześnie powiadomiona zostanie właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, później należy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

2. Osoba ta będzie oczekiwać na transport w pokoju prób.

3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4. Pracownicy oraz organizatorzy zajęć w KOKiS są zobowiązani do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5. Dyrektor KOKiS w Kolnie zobowiązany jest do ustalenia listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu, co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.

Zał. Nr 1 do Regulamin prowadzenia zajęć kulturalnych w budynku KOKiS w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WAKACYJNYCH ZAJĘĆ

z KOKiS-em

Wypełnia rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej

Ja, niżej podpisany ................................................................. oświadczam, że moje dziecko

 

...................................................................................., którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, według mojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym w związku z tym zachorowaniem.

 

........................................................

(miejsce, data i czytelny podpis osoby

rodzica/ opiekuna prawnego)


REGULAMIN WAKACYJNYCH ZAJĘĆ Z KOKIS-EM

 

1. Organizatorem Zajęć jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu zwany dalej KOKiS.

2. Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów, zwanych dalej prowadzącymi.

3. Zajęcia odbywać się będą w godzinach ustalonych przez prowadzących.

4. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci zamieszkałe w mieście Kolno. W zajęciach nie mogą brać udziału grupy zorganizowane.

5. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

6. Podczas zajęć rodzice lub opiekunowie dzieci przebywają poza obiektem KOKiS.

7. O zmianach w terminie zajęć lub ich odwołaniu organizator będzie informował uczestników poprzez stronę internetową KOKiS tj. www.kokiskolno.pl lub telefonicznie

8 .Organizator nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej dla uczestników zajęć.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

10. Akceptacja postanowień regulaminu odbywa się poprzez złożenie własnoręcznego podpisu rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA

WAKACYJNYCH ZAJĘĆ Z KOKiS-em

1. Imię i nazwisko uczestnika wakacyjnych zajęć z KOKiS-em ......................................................................................

2. Adres zamieszkania........................................................................................................................................................

3. Numer telefonu rodzica lub opiekuna .............................................................................................................................

4. Dzień (lub okres od do) i rodzaj zajęć, w których dziecko deklaruje uczestniczyć .......................................................

...............................................................................................................................................................................................

· Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne;

· Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie imienia, nazwiska, wizerunku, oraz informacji o miejscowości, w której mieszka moje dziecko oraz zajęciach, w których uczestniczy w celu informowania (także w mediach) o udziale mojego dziecka w wydarzeniach organizowanych przez KOKiS

· Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie

· Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych podanych powyżej zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) w celach organizacji i przeprowadzenia zajęć, uczestnictwa w konkursach, oraz udostępnienia informacji o zajęciach w celach promocyjnych i marketingowych..

Organizator informuje, że przysługuje Panu / Pani prawo wglądu do treści w/w danych osobowych oraz ich poprawy.

............................................................. ..............................................................

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Obowiązek informacyjny administratora danych

uczestnika wakacyjnych zajęć z Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu

…..............................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

· Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie z siedzibą w Kolnie, ul. Marii Konopnickiej 4, 18-500 Kolno, zwanym dalej KOKiS, tel. 86 278 22 21, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , : www.kokiskolno.pl;

· Dane osobowe Pani\Pana dziecka będą przetwarzane w celach związanych z realizacją wszystkich czynności podejmowanych w ramach uczestnictwa Pani/ Pana dziecka w zajęciach organizowanych przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. Dane osobowe dziecka, które Pani/ Pan/i podała/ł są przetwarzane przez KOKiS na podstawie art. 6 RODO;

· Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

· Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu;

· Dane osobowe Pani/ Pana dziecka będą przekazywane instytucjom współpracującym z KOKiS w ramach współorganizacji imprez, uczestnictwa w konkursach, udziału w warsztatach artystycznych oraz zorganizowanych wyjazdach.

· Dane osobowe Pani\Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wszystkich działań związanych z organizacją zajęć, oraz działalności KOKiS i usunięte po 30 września 2020 roku, jeżeli KOKiS będzie do tego zobowiązane na mocy odrębnych przepisów prawa;

· KOKiS zapewnia Pani/ Panu realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwia Pani/ Panu wgląd do danych osobowych Pani\Pana dziecka i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania, żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych;

· Jeżeli wyraził/a Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dziecka, przysługuje Panu/ Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przez KOKiS przed datą cofnięcia przez Pana/ Panią zgody;

· Jeżeli uważa Pani/ Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

· Dane osobowe Pani\Pana dziecka zostały pozyskane do KOKiS w drodze zgłoszenia Pani/ Pana dziecka na listę uczestników wakacyjnych zajęć z KOKiS-em.

· Nie podlega Pani/ Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 RODO, ani profilowaniu.

(data i podpis opiekuna prawnego)