plus minus gleich

logo kokisKONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK o „ Kryształowego Aniołka ” 2022 r.

Email Drukuj

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatoram konkursu jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie

2.Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie talentów wokalnych oraz umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

3.W sprawie pytań prosimy kontaktować się z Anną Podeszwik tel.86 278 22 21 lub mailowo pod adresem

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZASADY KONKURSU

1.Konkurs wokalny „O kryształowego Aniołka” obejmuje nastepujące kategorie wiekowe:

a) soliści- grupa przedszkolna -5 i 6 latki,

b) soliści-klasy I-III,

c) soliści-klasy IV-VI,

d) soliści-klasy VII-VIII

d) soliści- szkoły ponadpodstawowe

2.Konkurs odbędzie się 20 stycznia 2022 roku. o godz. 10:00 w Sali widowiskowej KOKiS

3.Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 17 stycznia 2022r.

4.Jury określi kryteria oceny uwzględniając m.in.: intonację , dykcję, poprawność emisyjną, muzykalność, dobór repertuaru dostosowany do wieku oraz ogólny wyraz artystyczny.

5.Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny-kolędę lub pastorałkę w języku polskim ( dopuszczamy utwory o tematyce świątecznej). Wykonanie z półplaybackiem lub akompaniamentem. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.

6. Nagrody w postaci statuetek przyznane zostaną za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe.

DANE OSOBOWE

1.Opiekunowie Uczestników konkursu zgłaszając chęć uczestnictwa w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawarte w karcie zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców konkursu ich opiekunów będą przetwarzane przez organizatora do celów organizacji i rozstrzygnięcia konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród.

2.Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun

3.Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żadania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.

4.Organizatorzy informują, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oi Rady (UE) 2016\679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5.Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronach internetowych Organizatorów oraz profilach społecznościowych (facebook,You.tube) oraz w zainteresowanych mediach.

6.Opiekunowie uczestników konkursu , poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do nieograniczonego zarządzania materiałami filmowymi i wizerunkiem dziecka, ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminieOrganizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub telefonicznie pod numerem 86 278 22 21 (instruktor Anna Podeszwik )

Karta - Zgłoszenie

1. Imię i nazwisko wykonawcy(ów)

......................................................................................

2. Miejscowość (instytucja)

.........................................................................................

3. Wiek

........................................................................................

4. Tytuł utworu

........................................................................................

........................................................................................

5. Rodzaj podkładu muzycznego (wyłącznie acapela, CD audio podkreślić))

........................................................................................

........................................................................................

Oświadczenie uczestnika

KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK o „ Kryształowego Aniołka ”

w związku ze stanem epidemii COVID-19

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

Ja. niżej podpisana/y __________________________________________________________________

Nr telefonu: _________________________________________________________________________

1. Oświadczani, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:

1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także w/w jednostki na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.

3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminów reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie w trackie epidemii COV1D-19 obowiązującego w KOKiS.

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie - w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 4, 18-500 Kolno) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS - CoV - 2 (COVID-19). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO. że:

1) Administratorem danych osobowych jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie z siedzibą w Kolnie,
ul. Marii Konopnickiej 4, 18-500 Kolno (dalej „Administrator”), NIP: 7211137076;

2) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz. 100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel: +48862782221;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;

data, czytelny podpis