plus minus gleich

logo kokisKonkurs „ KOLNO W CZTERECH PORACH ROKU -2022”

Email Drukuj

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pod patronatem Burmistrza Miasta Kolno

„ KOLNO W CZTERECH PORACH ROKU -2022”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs z dziedziny sztuki fotograficznej: „ KOLNO W CZTERECH PORACH ROKU -2022”
2. Organizatorem konkursu jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

3. Miejsce organizacji konkursu: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu ul. M. Konopnickiej 4 , 18-500 Kolno

4. Informacje na temat konkursu publikowane będą za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: www.kokiskolno.pl

II. CELE KONKURSU
1. Celem konkursu jest w szczególności: fotograficzne przedstawienie piękna naszego miasta, pokazanie pozytywnych zmian zachodzących na przestrzeni roku kalendarzowego oraz zachęcenie do odwiedzenia Kolna.
2. Celem konkursu jest również publikacja kalendarza lub widokówki promującej miasto,
zawierające zwycięskie fotografie.
III. UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców
bądź prawnych opiekunów.

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia publikacji Regulaminu na stronie internetowej Organizatora
do dnia końca października 2022 r.
2. Fotografie i podpisaną kartę zgłoszenia (oryginał lub skan) należy przesłać e-mailem do końca października 2022 r. (decydująca jest data wpływu do organizatora) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

Ul. M. Konopnickiej 4

18-500 Kolno

z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
4. Prace konkursowe powinny być dostarczone w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, standardzie RGB lub w skali szarości, e-mailem lub na elektronicznym nośniku danych. Dodatkowo, należy dołączyć odbitki na papierze fotograficznym w formacie A 4
5. Do zgłoszenia należy dołączyć plik Word/PDF z opisem zdjęcia z uwzględnieniem pory roku, daty i miejsca wykonania fotografii.
6. Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 8 fotografii poziomych, uwzględniających wszystkie pory roku.
7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Prace bez podpisanej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

8. Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, można pobrać w siedzibie Organizatora lub ze strony internetowej www.kokiskolno.pl 9. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
• zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia,
• posiada pełnię praw autorskich do przesłanych fotografii, a ich wykorzystanie na cele konkursu nie naruszy praw osób trzecich, pod rygorem poniesienia przez uczestnika odpowiedzialności odszkodowawczej,
• zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane oraz nie były bądź nie są zgłaszane do innych konkursów,
• wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia – w celach promocyjnych i marketingowych.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2022 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora

11. Wyboru zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Od werdyktu jury nie
przysługuje odwołanie.
V. NAGRODY
1. Nagrody w postaci bonów towarowych w wysokości: I miejsce- 400 zł, II miejsce- 300 zł, III miejsce 200zł

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród, pocztą elektroniczną albo telefonicznie w ciągu tygodnia od rozstrzygnięcia konkursu.
VI. PRAWA ORGANIZATORA

1. Fotografie nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich. Organizator ma jednak nieodpłatne prawo do publikowania oraz wykorzystywania w celach promocyjnych zdjęć zgodnie z zasadami konkursu.
2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie, z chwilą dostarczenia fotografii uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez organizatora ze zdjęcia w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub niekomercyjnego rozpowszechniania w celach promocyjnych w szczególności udzielenie licencji obejmuje uprawnienie organizatora do wykorzystania zdjęcia do celów związanych z konkursem, w tym do ewentualnego opublikowania i rozpowszechnienia w postaci ilustracji w kalendarzu. Organizator nabywa również prawo do korzystania z utworu na innych polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z dnia 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich powielania i wprowadzania od obrotu. Uprawnienie organizatora dotyczy nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii. Udzielenie licencji jest nieodpłatne. Organizator zobowiązuje się do oznaczania zdjęć imieniem i nazwiskiem autora przy ich wykorzystywaniu na polach eksploatacji, o których mowa wyżej.
3. Organizator ma prawo usunąć z konkursu – z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu – prace niezwiązane z tematem, niewłaściwego formatu, niespełniające wymagań technicznych, zawierające treści nieprzyzwoite i wulgarne, a w szczególności naruszające cudze prawa autorskie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian w celu dostosowania zdjęć do wymogów, jakie muszą być spełnione przy ich publikacji (np. zmiana rozdzielczości).
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) , Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
2. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu,
ul. M. Konopnickiej 4.

3. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej
Organizatora (www.kokiskolno.pl).
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 278 22 21