plus minus gleich

logo kokis


Cele i zadania Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Trochę wiadomości o nas...

 

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, zgodnie z brzmieniem swojego statutu, działa jako samorządowa instytucja kultury Miasta Kolno, dla której prowadzenie w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji jest podstawowym celem statutowym. KOKiS rozpoczął swoją działalność w styczniu 2009 roku, kontynując ponad 40-letnią tradycję Kolneńskiego Domu Kultury.

KOKiS realizuje zadania w dziedzinie  wychowania, edukacji, upowszechniania  i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej, do których należy m.in. :

- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta,

- przygotowanie ich do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

- kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

- udostępnianie bazy na działalność sportowo- rekreacyjną,

- administrowanie budynkiem, w którym znajduje  sie siedziba KOKiS, stadionem miejskim, basenem krytym i halą sportową,

- utrzymanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej dla potrzeb kultury, sportu i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń i instytucji, w tym w szczególności na potrzeby kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,

- rozwijanie usług w zakresie rekreacji i rehabilitacji ruchowej,

- organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

- propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej,

- organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji, w tym prowadzenie sekcji sportowych.

 

Zadania te KOKiS wypełnia w szczególności poprzez:

- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i kultywowania folkloru,

- organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i sporcie,

- prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej,

- organizowanie indywidualnych form aktywności kulturalnej i sportowej,

- organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych o charakterze masowym  i środowiskowym,

- współdziałanie ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,

- promowanie miasta Kolno,

- prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu,

- wspieranie działalności kulturalnej i sportowej realizowanej przez inne podmioty na terenie Miasta,

- wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty (w tym szczególnie instytucje kultury i sportu) poza granicami Miasta,

- administrowanie obiektami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,

- zagospodarowanie urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych,

- współpracę z innymi organizatorami działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,

- współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej,

- wynajem obiektów, lokali, urządzeń, sprzętu sportowego i turystycznego,

- działalność hotelarsko-noclegową w oparciu o posiadaną bazę,

- działalność marketingową i konsultingową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu.

 

Celem wymienionych wyżej działań jest:

- podnoszenie poziomu kulturalnego miejscowej społeczności,

- zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa,

- kształtowanie wzorców kulturalnego i prozdrowotnego spędzania czasu,

- kształtowanie demokratycznych postaw społecznych.

 

KOKiS może podejmować na zasadach określonych w odrębnych przepisach zadania

dodatkowe, a w szczególności:

- organizować spektakle teatralne, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek i dzieł sztuki,

- organizować naukę języków obcych,

- organizować imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne,

- prowadzić działalność wydawniczą,

- organizować usługi filmowe, fotograficzne i plastyczne,

- prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego,

- realizować imprezy okolicznościowe,

- gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych z dziedzictwem kulturowym regionu,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrz Miasta, po uprzednim zabezpieczeniu na ten cel odpowiednich środków finansowych,